Obchodné a reklamačné podmienky internetového obchodu forescolor.sk

1. Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je 2 v 1, s. r. o., so sídlom Budovateľská 38, IČO: 44 533 551, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Sro Vložka číslo: 21054/P, Okresný súd Prešov (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.forescolor.sk

Kontaktné údaje predávajúceho:
2 v 1, s. r. o.., so sídlom Budovateľská 38, IČO: 44 533 551, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Sro Vložka číslo: 21054/P, Okresný súd Prešov
IČO: 44 533 551
IČ DPH: SK 2022744966
Spoločnosť je platcom DPH

SHOWROOM:
2 v 1, s.r.o.
Masarykova 22
080 01 Prešov

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

1.2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.

1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

1.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

1.5. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

2. Objednávka
Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje odoslanie objednávky prostredníctvom objednávkového formulára na internetovej stránke www.forescolor.sk. Elektronický obchod sa zaoberá predajom tovaru zhotoveného na základe osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Preto objednávateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa príslušného zákona č 102 § 7 ods. 6 z roku 2014. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.

Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
a) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)
b) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods.5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v týchto obchodných a reklamačných podmienkach
c) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v týchto obchodných a reklamačných podmienkach
d) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach
e) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v týchto obchodných a reklamačných podmienkach
Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar (preprava sa riadi cenníkom) a termín doručenia. Zákazník plne zodpovedá za podklady, ktoré dodávateľovi poskytol za účelom realizácie objednávky. Poskytnuté podklady sú v súlade so zákonom o ochrane autorských práv.

3. Zľavy
Kupujúcemu bude poskytnutý jedinečný zľavový kód. Zľavy sa nedajú kombinovať.

4. Dodacie podmienky
Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje prepravná spoločnosť vybraná kupujúcim. Každá zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad.
Rozvoz tovaru zaisťujeme v rámci Slovenskej republiky. Konkrétny spôsob dodania si kupujúci zvolí v sekcii Objednávka.
Objednávateľ je pri objednávaní, v potvrdzujúcom maily aj na zákazníckom účte informovaný o predpokladanom termíne dodania. Termín sa môže predĺžiť o čas strávený čakaním na úhradu. Termín nemusí byť vzhľadom na krátkosť dodacej lehoty garantovaný v prípade náhlych udalostí znemožňujúcich včasné plnenie ako sú napríklad poruchy na technických zariadeniach vykonávajúcich zákazku.
Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, kvalite alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s dodávateľom nedohodne inak.
Zákazník má právo stornovať objednávku e-mailom alebo telefonicky ešte predtým ako boli vykonané akékoľvek práce – pokiaľ objednávka nenadobudne status „spracúva sa“. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s dodávateľom nedohodne inak.
Pokiaľ zákazník neposkytne dodávateľovi potrebnú súčinnosť pre dokončenie objednávky (odsúhlasenie do tlače, úhrada zálohy, poskytnutie podkladov a iné) najneskôr do 14 dní od zadania objednávky bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že zákazník zaplatí storno poplatok maximálne vo výške reálnych nákladov, ktoré dodávateľovi vznikli s objednávkou ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

5. Preprava
• Osobné vyzdvihnutie
Osobné vyzdvihnutie je možné uskutočniť na adrese predávajúceho:
2 v 1, s.r.o., Masarykova 22, 080 01 Prešov
V momente ak je zákazka pripravená na vyzdvihnutie odošle predávajúci kupujúcemu notifikačný email.

• Kuriérska a špedičná preprava
Preprava je zabezpečovaná vlastnou resp. prepravnou spoločnosťou:
Platný cenník dopravy, je uvedený na webovej stránke www.forescolor.sk v údajoch pre doručenie. Cena dopravy sa líši na základe zvoleného spôsobu prepravy, hmotnosti a veľkosti zásielky.

6. Platba za tovar
Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Za tovar môže kupujúci zaplatiť:
A. PayPalom
B. Platobnou kartou
C. Prevodom na účet SK18 7500 0000 0040 1836 6148 (kupujúci je povinný uviesť správny variabilný symbol, ktorý je uvedený v objednávke)
Pri platbe prevodom je kupujúci povinný uhradiť celkovú sumu na základe objednávky, ktorú kupujúcemu zašle predávajúci formou emailu.

7. Záruka a vrátenie tovaru
Záruka
Po doručení zásielky objednávateľovi je objednávateľ povinný si skontrolovať kompletnosť objednávky a prípadné rozdiely ihneď nahlásiť dodávateľovi do 24 hodín od prevzatia zásielky. Neskoršie reklamácie nekompletnosti objednávky bude možné uznať, len ak kupujúci preukáže, že uvedené sa vyskytlo už v čase prevzatia tovaru.

Vrátenie tovaru
V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

8. Reklamačné podmienky
Reklamačné podmienky sa vzťahujú na:
1. Nekompletnú objednávku
Po doručení zásielky objednávateľovi je objednávateľ povinný si skontrolovať kompletnosť zásielky v porovnaní s objednávkou. Prípadné rozdiely je povinný ihneď nahlásiť dodávateľovi do 24 hodín od prevzatia zásielky.
2. Poškodený tovar
Reklamácia mechanického poškodenia z prepravy
Predávajúci je povinný zabaliť tovar tak, aby nevznikla na tovare škoda počas prepravy. Takisto je povinný spolu s tovarom dodať faktúru, ktorá slúži ako záručný list. Je povinný tovar dodať za cenu aká je uvedená na stránke v sekcii cenník, ak nebolo s kupujúcim dohodnuté inak.
Kupujúci je oprávnený skontrolovať obal a obsah zásielky a prevziať ju len ak nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s kuriérom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať.
Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť predávajúcemu okamžite po prevzatí zásielky do 24 hodín.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedoručenie z dôvodu nepredvídaných prekážok alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho.
V prípade, že kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme od kuriéra tovar, ktorý je nepoškodený a spĺňa všetky podmienky prebratia, chápe sa toto ako porušenie kúpnej zmluvy a predávajúci má nárok na náhradu škody v rozsahu ceny tovaru a ceny za prepravu.

9. Záverečné ustanovenia
9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
9.2. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
9.3. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
9.4. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Obchodné podmienky sú platné od 25.5.2018